คำเตือน ผู้เข้าอบรมกรุณามาลงทะเบียนภายในเวลาระหว่าง 8.00 - 8.30 น.

1) ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

2) ผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

3) หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบนรากฐานความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่งได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของ การพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
- ด้านร่างกาย เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความแข็งแรงของส่วนต่างๆ ของร่างกาย สมรรถภาพการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัส และการรู้จักช่วยเหลือตนเอง
- ด้านอารมณ์ ความมีสุขภาพจิตดี รู้จักตนเอง การแสดงออกเมื่อมีความรู้สึกต่างๆ การควบคุมอารมณ์และรู้ผิดชอบชั่วดี
- ด้านสังคม การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม มีความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- ด้านสติปัญญา สมรรถนะการรับรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ การรู้จักคิดด้วยเหตุผลและการแก้ปัญหา ความสนใจสิ่งรอบตัว ความสามารถในการสังเกตและจดจำ การใช้ภาษาสื่อความหมาย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้านนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้สูง สามารถริเริ่ม และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กจะต้องมีความรู้ในด้านการฝึกวินัยและจริยธรรมให้กับเด็กสอดคล้องกับนโยบายของชาติที่เป็น การพัฒนาการของเด็กเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้จัดทำข้อเสนอ “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course – B.T.C.)” โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง ทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปช่วยเหลือสังคมและภาคการศึกษาที่ยังขาดแคลนบุคลากรฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

4) วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้และความสามารถในการใช้กิจกรรมลูกเสือสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรมและความมีวินัย อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
4.2 เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

5) สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

1. อาหารและที่พัก 3 วัน 2 คืน ในคืนวันศ-ส-อ เท่านั้น หากท่านใดประสงค์เดินทางก่อนวันอบรมจะต้องจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารเช้าด้วยตนเอง โดยจำนวนเงินอยู่ที่ 120-180 บาทต่อคืนต่อคน ราคาขึ้นอยู่แต่ละสถานที่ฝึกไม่เท่ากัน
2. วุฒิบัตรลูกเสือ วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม GILWELL PARCHMENT (ประเทศอังกฤษ)
3. หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง
4. เข็มขัดลูกเสือ
5. ผ้าผูกคอลูกเสือจากสำนักงานบริหารลูกเสือแห่งชาติ
6. เครื่องหมายห่วงสวมผ้าผูกคอ
7. หน้าเสือติดหมวก
8. เชือกลูกเสือ
9. ห่วงสวมผ้าผูกคอ (Gilwell Woggle)
10. เอกสารคู่มือการอบรม
11. สมุดบันทึกลูกเสือ
12.ซีดีเพลงลูกเสือและนิทานเมาคลีลูกหมาป่า
13.นกหวีดพร้อมสาย
14.ปากกา
15.ซองขยายข้างพลาสติก
16.ป้ายชื่อ

6) ขั้นตอนการดำเนินงาน
6.1 ขออนุมัติโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้บริหารโครงการ
6.2 ขออนุมัติจัดการอบรมจากคณะกรรมการบริหารลูกแห่งชาติ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
6.4 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานฝึกอบรม
6.5 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะวิทยากร

7) วิธีดำเนินการ
7.1 จัดฝึกอบรมฯ ตามที่สถานที่กำหนดไว้ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
7.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมให้สมบูรณ์แบบ
7.3 คณะวิทยากรจาก
- สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ

8) ค่าลงทะเบียน ผู้ดูแลเด็กหรือบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฟรี (ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด)

9) สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมมีดังนี้
1.อาหารและที่พัก 2.วุฒิบัตรลูกเสือ
3.หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง 4.เข็มขัดลูกเสือ
5.ผ้าผูกคอลูกเสือจากสำนักงานบริหารลูกเสือแห่งชาติ 6.วอกเกิ้ล
7. หน้าเสือติดหมวก 8.เชือกลูกเสือ
9.ห่วงสวมผ้าผูกคอ (Gilwell Woggle) 10. หนังสือคู่มือการอบรม
11.สมุดบันทึกลูกเสือ
12.ซีดีเพลงลูกเสือและนิทานเมาคลีลูกหมาป่า

**สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมมาเอง**
1.ชุดลูกเสือ/ชุดสีกากี และให้ใส่ในวันรายงานตัว จำนวน ๑ ชุด
2.ถุงเท้าสีน้ำตาลและรองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลลูกเสือ
3.เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว
4.ชุดลำลองสำหรับใส่ ๒ คืน ๓ วัน
5.รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น
6. รองเท้าฟองน้ำ

สามารถดูข้อมูลของทางโครงการฯ ได้ต่อที่หน้าถัดไป ที่นี่ หรือกลับไปเลือกหัวข้อตามเมนูได้ ที่นี่