โครงการวันเข้าพรรษา
จังหวัด: อุบลราชธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด จ.อุบลราชธานี

ผู้จัดทำ: นางรุ่งนภา ธรรมสาร รหัส 541111321125 เลขที่ 82 รุ่น 6/2 ( 7 เทอม)
วันที่สร้าง: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชน เห็นถึงความสำคัญในพุทธศาสนา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งชาวบ้านในชุมชนทำบุญตักบาตร และถวายเครื่องสังฆทานที่วัด ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 5 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันทางพุทธศาสนา จึงจัดทำโครงการวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อนำเด็กนักเรียนถวายสังฆทาน มุ่งให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ปฏิบัติจริงและเกิดการเีรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927