ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ. เภอเมือง จ.กระบี่
จังหวัด: กระบี่ สร้างโดย: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตัวอย่าง

ผู้จัดทำ: นางพิมพ์วลัญช์ หนูเอียด
วันที่สร้าง: 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

มหาวิทยาลัราชภัฏสวนดุสิตนำโดยอาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน อาจารย์ผู้สอนศูนย์กระบี่ทั้ง 3 ท่านและคณะนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยรุ่น 6/1 และ 6/2 ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ในการเรีนรู้ในครั้งนี้ได้ประโยชน์ทั้งตัวครูและเด็กนักเรียน เพราะการเรียนรู้ในวันนี้เป็นการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง ประกอบด้วยองค์ความรู้ 25 องค์ความรู้โดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลมได้จัดทำขึ้น เป็นหลักสูตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเศษฐกิจพอเพียง ผ่านการทดลองปฏิบัติจนประสบความสำเร็จและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เกษรตกรและประชาชนทั่วไป โดยหลักสูตรเป็นองค์ความรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกิน การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การทำปุ๋ย ตลอดจนผลิตภัณฑ์การอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และให้เกษตรกรรู้จักวางแผนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้โดยการทำบัญชีครัวเรือน เน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครอบครัว


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927