โครงการ “ กีฬาสีส่งเสริมสุขภาพ ”
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท์

ผู้จัดทำ: นางสาฉวีวรรณ เจียรวนานนท์
วันที่สร้าง: 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

โครงการ “ กีฬาสีส่งเสริมสุขภาพ ” โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมโครงการ ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นความสำคัญด้านกีฬา ที่จะส่งเสริมทักษะ ความถนัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมของผู้เรียน กีฬาเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนได้มีทักษะในการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลาอานามัยที่สมบูรณ์ มีสมรรถภาพ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบ ที่มีความถนัดความสามารถทางด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี รวมถึงให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้วิชา ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การออกกำลังกายถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ เพราะร่างกายจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด ทั้งในด้านกล้ามเนื้อต่างๆ ใยประสาท ซึ่งมีผลต่อความฉลาดของเด็ก การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เป็นพื้นฐานของพัฒนาการในวัยต่อๆไป เป็นการตอบสนองแนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก ซึ่งจัดว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตของทุกคน เด็กจะได้รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้สังเกต ได้โอกาสทดลองสร้างสรรค์ ฝึกแก้ปัญหา และมีผลดีต่อร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ มีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬา ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงจึงจัดทำ โครงการ “ กีฬาสีส่งเสริมสุขภาพ ” และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถกีฬามีความสำคัญมากที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพราะการเล่นกีฬาจะทำ ให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งนี้จะเน้นให้นักเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ของกีฬาทุกชนิดต่างๆ เพื่อเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง ทางด้านทักษะกีฬา


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927