โครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
จังหวัด: น่าน สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน

ผู้จัดทำ: กฤติกา พรมโกน
วันที่สร้าง: 7 มกราคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนได้นำเด็กและผู้ปกครองไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ตามโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดน่าน ซึ่งโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ จัดขึ้นเพื่อศึกษาสภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในจังหวัด เพื่อให้เด็กนักเรียน มีความรักและผูกพันหวงแหนโบราณสถานและโบราณวัตถุของท้องถิ่น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและดำรงรักษาต่อไป และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนได้นำเด็กและผู้ปกครองไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ตามโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดน่าน ซึ่งโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ จัดขึ้นเพื่อศึกษาสภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในจังหวัด เพื่อให้เด็กนักเรียน มีความรักและผูกพันหวงแหนโบราณสถานและโบราณวัตถุของท้องถิ่น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและดำรงรักษาต่อไป และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอีกด้วย


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927