โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๖
จังหวัด: อุดรธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเจริญ อบต.กุดสระ จ.อุดรธานี

ผู้จัดทำ: นางเสาวณีย์ ผุยม่วง
วันที่สร้าง: 8 มกราคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้ยู่คู่กับคนไทยตลอดไป โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และคนในชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมที่ดี ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ให้เด็กรู้จักความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีไทยที่มีสืบต่อกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปีนั้น จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขัวญไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัย เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ที่จะเข้ามาสู่เราและคนในครอบครัว เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ก็เป็นเรื่องมงคลที่เราควรจะปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ รุ่นหลัง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กในหน่วยการเรียนรู้วันสำคัญ "วันขึ้นปีใหม่" ให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านคือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กในคร้ังนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในที่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับวัยอีกด้วย การจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้งนั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่นจะช่วยให้คณะครูผู้ดูแลเด็กได้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราให้มีช่ือเสียงอีกทางหนึ่งด้วย จะเห็นได้ว่าประเพณีที่ดีก็ควรจะสืบสานให้คงอยู่ต่อไปคู่กับคนไทยตลอดไป


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927