ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 56 ศพด.วัดห้วยลึก
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: ศพด.วัดห้วยลึก

ผู้จัดทำ: นางสาวเบญจมาศ กลิ่นมณฑา
วันที่สร้าง: 15 มกราคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมวันปีใหม่ของหนูน้อย ศพด.วัดห้วยลึก ด้วยวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี เป็นเทศกาลปีใหม่ของสากล โดยประชาชนชาวไทยนิยมไปวัดทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นมีกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่ เช่น มีการให้ของขวัญกัน มีการส่ง ส.ค.ส. อวยพรซึ่งกันและกัน มีการเลี้ยงสังสรรค์กันในครอบครัว หรือในหมู่เพื่อนๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยลึกจึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ เพื่อให้เด็กเล็กภายในศูนย์ฯได้รู้จักเทศกาลปีใหม่มากยิ่งขึ้น ได้รู้จักการแลกเปลี่ยนของขวัญ การแบ่งปัน การอวยพรกันในวันขึ้นปีใหม่ อีกทั้งการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมายังเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง กับ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก อีกทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างสนุกสนาน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑ เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักความหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลปีใหม่ ๒ เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักการให้และการแบ่งปันผู้อื่น ๓ เพื่อให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง เช่น ทาง อบต.นาหูกวาง วัดทุ่งเคล็ท ผอ.รร.สมาคมเลขานุการสตรี ๒ และผู้ปกครอง ชาวบ้านในชุมชน นำอาหาร ขนม ของขวัญ ของรางวัลมามอบให้กับเด็กเล็กภายในศูนย์ ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927