โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างศิลา

ผู้จัดทำ: นางดวงดาว จีนทู
วันที่สร้าง: 22 มกราคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

เป็นโครงการที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปลอดจากโรคและทำให้รู้จักการป้องกันตนเองให้กับเด็กและครูโดยครูจะเป็นผู้แนะนำและส่งเสริมสิ่งที่เด็กไม่รู้ในด้านการล้างมือให้ถูกวิธีและรวมถึงครูต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับ คำแนะนำกับทางสาธารณสุขตำบลเพื่อนำมาปรัลปรุงและแก้ไขให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดจากโรคต่างๆ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันที่ผันแปรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรต้องดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ทำงานแข่งกับเวลา และค่าครองชีพสูง ทำให้เกิดความเครียด ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชากรไทยวัยแรงงานมีปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น บริโภคอาหารเกินและไม่ได้สัดส่วน (อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มจัด ไม่รับประทานผักและผลไม้) สูบบุหรี่ ดื่มสุราไม่ออกกำลังกาย และเครียด เป็นต้น ประเทศไทย มีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งสิ้น 8,680,359 คน จากจำนวนสถานประกอบการทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้น 389,953 แห่ง (สถานประกอบการทุกขนาด) ขณะที่มีจำนวนแรงงานเฉพาะในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 13,864 แห่ง ซึ่งมีแรงงาน 100 คนขึ้นไป ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีอยู่ทั้งสิ้น 5,017,027 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2552) ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานประมาณวันละ 8-9 ชั่วโมง สถานที่ทำงานจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและสุขภาพอย่างมาก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพของวัยทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การออกกำลังกาย การจัดการอารมณ์และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยอาศัยการดำเนินงานของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน มีการส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางด้านองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การจัดการ และงบประมาณ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการปลอดโรค ปลอดภัย ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพ สภาพแวดล้อมด้านจิตสังคม และการเอื้อต่อกันระหว่างสถานประกอบการและชุมชน วัยทำงานที่มีสุขภาพดีจะส่งผลให้ลดการเจ็บป่วย ลดความเครียด และเกิดผลดีต่อองค์กร เช่น ลดการขาดงาน เพิ่มขีดความสามารถ ลดความขัดแย้ง ผลผลิตเพิ่มขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุขภาพ เพิ่มขวัญกำลังใจ ความสุขในการทำงาน และการดำรงชีวิต ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและครอบครัว ดังนั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการวัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างเป็นรูปธรรม เราจึงจัดทำเป็นโครงการที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปลอดจากโรคและทำให้รู้จักการป้องกันตนเองให้กับเด็กและครูโดย ครูจะเป็นผู้แนะนำและส่งเสริมสิ่งที่เด็กไม่รู้ในด้านการล้างมือให้ถูกวิธีและรวมถึงครูต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับ คำแนะนำกับทางสาธารณสุขตำบลเพื่อนำมาปรัลปรุงและแก้ไขให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดจากโรคต่างๆ


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927