โครงการสนุกกับการอ่าน
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

ผู้จัดทำ: นางปาริวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
วันที่สร้าง: 23 มกราคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

โครงการนี้จัดทำเพื่อให้เด็กรักการอ่านและสนใจกับการอ่านหนังสือมากขึ้น และสามารถพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้วยโครงการสนุกกับการอ่าน ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่านที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปทุกที การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ การอ่านหนังสือต้องใช้ความพยายามมากกว่าการดูสื่อบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝัง และชักชวนให้เกิดความสนใจ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยการอ่านของนักเรียนในชั้นอนุบาลจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น อนึ่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)ต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ให้มีทักษะ และปลูกฝังการอ่านให้เกิดขึ้น จึงจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ และการใช้จินตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง การตอบสนองทางร่างกาย และอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง ด้วยคุณค่าดังกล่าว โรงเรียนวัดกระจับพินิจจึงมุ่งจัดโครงการ “รักการอ่าน” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927