ได้รับการคัดเลือกผลงานเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ

โครงการสวนพฤษศาสตร์น้อยในศพด.
จังหวัด: หนองคาย สร้างโดย: อบตโพนสา

ผู้จัดทำ: นางสายวสันต์ ศรีพินิจ
วันที่สร้าง: 23 มกราคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ ปัจจุบันประเทศไทยประปัญญาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ระบบนิเวศน์ถูกทำลายส่งผลให้ความสมดุลที่มีในธรรมชาติหายไปและนำไปสู่การเกิดภัยพิบัดทางธรรมชาติต่าง ๆ มากมายเช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง หรืออื่น ๆ อีกมาก ฉะนั้นการที่จะสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เราจึงควรเร่มสร้างที่เด็กและเยาวชนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเด็กจะเป็นผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติต่อไป การเชื่อมโยงการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวชน์ ชุมชนและวิถีชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กจะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักโรงเรีน รักท้องถิ่นบ้านเกิด รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป ดังนั้นศพด.โพนสาจึงได้ปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักคุณค่าทรัพยาการธรรมชาติด้วยโครงการสวนพฤษศาสตร์น้อยในศพด. ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันประเทศไทยประปัญญาการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ทำให้ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ระบบนิเวศน์ถูกทำลายส่งผลให้ความสมดุลที่มีในธรรมชาติหายไปและนำไปสู่การเกิดภัยพิบัดทางธรรมชาติต่าง ๆ มากมายเช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง หรืออื่น ๆ อีกมาก ฉะนั้นการที่จะสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เราจึงควรเร่มสร้างที่เด็กและเยาวชนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเด็กจะเป็นผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติต่อไป การเชื่อมโยงการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวชน์ ชุมชนและวิถีชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กจะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น รักโรงเรีน รักท้องถิ่นบ้านเกิด รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป ดังนั้นศพด.โพนสาจึงได้ปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักคุณค่าทรัพยาการธรรมชาติด้วยโครงการสวนพฤษศาสตร์น้อยในศพด. ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927