กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัด: น่าน สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเ้ล็กบ้านสบเป็ด

ผู้จัดทำ: นางสาวมาลัย แซย่าง
วันที่สร้าง: 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 11 เดือน มกราคม 2556 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ข้าพเจ้าและคณะครูผู้ดุแลเด็กไ้ด้นำเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมีรายการดังนี้ ลงทะเบียนรับหางบัตร มีการเล่นเกมต่างๆ มีการแสดงบนเวทีของเด็กแต่ละศูนย์ มีการตอบคำถาม และจับรางวัลหางบัตร โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า จึงไ้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กไดัมีกล้าความคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ที่จะเรียนรู้กับสังคมภายนอก นอกจากนี้เด็กจะได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927