โครงการ โครงการ หนูน้อยบ้ายท่ายางก้าวสู่อาเซียน
จังหวัด: เพชรบุรี สร้างโดย: โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)

ผู้จัดทำ: นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง
วันที่สร้าง: 10 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการ หนูน้อยบ้ายท่ายางก้าวสู่อาเซียน แผนงาน พัฒนวิชาการ สนองมาตรฐานที่ มาตรฐาน 1 , 2 ,3และ,4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ลักษณะโครงการ ( ) โครงการใหม่( ) โครงการต่อเนื่อง....................................................................................................................................................... 1. หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้บุคลากรครูทั่งทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุกโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ ทางด้านการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรื่องสู่ประเทศและการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำคัญของชาติดังกล่าว ข้าพเจ้า นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) มีความเชื่อว่าเด็กปฐมวัยสามารถซึมซับรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 6 กิจกรรม ตามโครงการหนูน้อยบ้านท่ายางก้าวสู่อาเซียน ได้อย่างสมบูรณ์เข้มแข็ง จึงเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะธงชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน 4. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การกล่าวคำทักทายของกลุ่มประเทศอาเซียน 5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักดอกไม้ประจำชาติในประเทศต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน 6. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน 3. กลุ่มเป้าหมาย 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาล1 และอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จำนวน 8 ห้อง อนุบาล 1 จำนวน 176 คน อนุบาล 2 จำนวน 144 คน รวมทั้งหมด 320 คน 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2.1 นักเรียนรู้ถึงความเป็นมาและความสำคัญของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน ร้อยละ 90 3.2.2 นักเรียนรู้จักประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน ร้อยละ 100 3.2.3 นักเรียนรู้จักลักษณะธงชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 90 3.2.4 นักเรียนรู้ถึงการกล่าวคำทักทายของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ร้อยละ 90 3.2.5 นักเรียนรู้จักดอกไม้ประจำชาติในประเทศต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน ร้อยละ 90 3..2.6 นักเรียนรู้ถึงลักษณะการแต่งกายของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน ร้อยละ 90 4. การดำเนินการ ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1. ขั้นเตรียมการวามแผน 10 มิถุนายน 2555 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง 2. ขั้นดำเนินการ 2.1 เสนอโครงการ 2.2 ประชุมครูปฐมวัยเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการกิจกรรมหนูน้อยบ้านท่ายางก้าวสู้อาเซียน 2.3 วางแผนมอบหมายงาน 2.4 จัดเตรียมงาน 2.5 ดำเนินการตามแผนหนูน้อยบ้านท่ายางก้าวสู่อาเซียน วันที่ 14-17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 26 มิถุนายน 2555 13 กรกฎาค 13 กรกฎาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 14-17 สิงหาคม 2555 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิงและนักศึกษาฝึกสอน ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ขั้นดำเนินการตามแผน 2.5.1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หลังเข้าแถวเชิญธงชาติเวลา 08.30 – 10.30 น. เด็กนักเรียนเดินสมาธิรอบสนามฟุตบอล 1 รอบแล้วเดินเข้าห้องประชุมเล็กฟังบรรยายและดูวีดีทัศน์ความเป็นมาและความสำคัญของกลุ่มสมาชิกอาเซียนและรู้จักประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกประเทศอาเซียนพร้อมกับทำใบงานระบายสีตราสัญลักษณ์อาเซียน 2.5.2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หลังเข้าแถวเชิญธงชาติเวลา 08.30 – 10.30 น. เด็กนักเรียนเดินสมาธิรอบสนามฟุตบอล 1 รอบแล้วเดินเข้าห้องประชุมเล็กเด็กๆ เรียนรู้ลักษณะธงชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนและเรียนรู้การกล่าวคำทักทายของกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมกับทำใบงานจับคู่ภาพเหมือน ธงชาติกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 2.5.3 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หลังเข้าแถวเชิญธงชาติเวลา 08.30 – 10.30 น. เด็กนักเรียนเดินสมาธิรอบสนามฟุตบอล 1 รอบแล้วเดินเข้าห้องประชุมเล็กเด็กๆ เรียนรู้การแต่งกายของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนและรู้จักดอกไม้ประจำชาติในประเทศต่างๆของกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมกับทำใบงานระบายสีดอกไม้ประจำประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิงนักศึกษาฝึกสอน ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 2.5.4 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พิธีเริ่ม 09.00 น. ประธานมาถึงพิธีกรกล่าวคำทักทายต้อนรับ 4 ภาษา ไทย ลาว จีน อังกฤษ ผู้อำนวยการ นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ กล่าวรายงานการจัดงาน ประธานกล่าวเปิดงาน เริ่มกิจกรรมหนูน้อยบ้านท่ายางก้าวสู่อาเซียนโชว์การแต่งกายชุดอาเซียน 10 ประเทศพร้อมกับกล่าวคำทักทายเดินขึ้นบนเวที พิธีกรสนทนาทักทายสมาชิก 10 ประเทศอาเซียน แต่ละประเทศโชว์ความสามารถ แล้วร่วมกันแสดงท่าทาง(รีวิว )ประกอบเพลงอาเซียน กล่าวคำขอบคุณ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิงนักศึกษาฝึกสอน ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง 3.ขั้นติดตามและประเมินผล 3.1 ติดตามผล 3.2 สรุปโครงการ 3.3 รายงานผล 20-25 สิงหาคม 2555 นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิงและนักศึกษาฝึกสอน 5. งบประมาณ 9,000 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 7. การประเมินผล ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ผลผลิต ผลลัพธ์ การสังเกต แบบประเมินความพอใจ - ผู้บริหาร - ครู - นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใบงานประกอบกิจกรรม ลงชื่อ...................................................................ผู้เสนอโครงการ ( นางวันวิสาข์ รื่นบันเทิง ) ลงชื่อ.....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสำราญ น้อยนาลุ่ม ) ลงชื่อ.....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ ( นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ )


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927