การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย
จังหวัด: สมุทรสาคร สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1(หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย)

ผู้จัดทำ: นางสาวรุจิรา ตึ๊งสมบูรณ์
วันที่สร้าง: 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

ข้าพเจ้าในฐานะเป็นครูผู้สอนเด็กและปฏิบัติหน้าที่การสอนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ (หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย) เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นความสำคัญของการละเล่นเด็กไทย ที่เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรืออาจจะไม่เคยเล่นเลย ข้าพเจ้าได้ติดตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แล้วเกิดความสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้าเองเคยได้อ่านและได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติใครทำลายวัฒนธรรม”คือการทำลายชาติ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำโครงการนี้มาสานต่อเพื่อนำไปปฏิบัติกับนักเรียนเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คุณค่า ความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลสืบต่อไป ข้าพเจ้าจึงสอนให้เด็กเล่นเดินกะลาเป็นการละเล่นท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาของปู่ ย่า ตา ยาย ของเราในสมัยก่อนและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการละเล่นของเด็กไทย วัสดุในการทำหาได้ง่ายจากชุมชนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี”


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927