หลักสูตรท้องถิ่น
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ผู้จัดทำ: นางสาวอุมาพร ฉิมเล็ก
วันที่สร้าง: 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจต่อประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนเด็กได้เรียนรู้เรื่องราวผ่านการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองในการเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนหัวหินจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาลเรียนรู้เรื่อง โผน กิ่งเพชร ม้า ประมงและผ้าพิมพ์ โดยผู้จัดทำได้นำเสนอเรื่อง ผ้าพิมพ์ เป็นเนื้อใกล้ตัวที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ สถานที่,สิ่งของ,ประเพณีหรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของตนเอง เช่น เนื้อหาในสารานิทัศน์ฉบับเด็กๆได้เรียนรู้ เรื่องผ้าพิมพ์หัวหินคืออะไร ผ้าพิมพ์มีประโยชน์อะไร ซึ่งทำให้เด็กๆได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นและสนุกสนานในการเรียนรู้ เด็กๆสามารถสังเกตได้ว่าผ้าบางผืนมีมีความแข็ง และผ้าบางผืนมีความนิ่ม และมีขายอยู่ตามตลาด เด็กๆรู้จักเลือกลายผ้าว่าลายไหนสวยและดูดี รู้วิธีการทำลายลงบนผ้าพิมพ์ เด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปบอกต่อกับผู้ปกครองได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ รู้จักแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออก มีความพยายามในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะทำให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดี


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927