โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: ศพด.เทศบาลตำบลปราณบุรี

ผู้จัดทำ: นางกาญจนา บุญเรือน
วันที่สร้าง: 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลปราณบุรีได้จัดให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปราณบุรี โดยให้เด็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปราณบุรี และโรงเรียนใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927