โครงการรักการอ่านเด็กปฐมวัย
จังหวัด: เพชรบุรี สร้างโดย: โรงเรียนบ้านดอนมะกอก

ผู้จัดทำ: นางสาววัลลียา ภู่ระหงษ์
วันที่สร้าง: 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ และการใช้จินตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง การตอบสนองทางร่างกาย และอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง ด้วยคุณค่าดังกล่าว โรงเรียนวัดกระจับพินิจจึงมุ่งจัดโครงการ “รักการอ่าน” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927