โครงการรักการอ่านเด็กปฐมวัย
จังหวัด: เพชรบุรี สร้างโดย: อ.ฮ.ลิ้งค์

ผู้จัดทำ: ภัทรณินทร์ ขนอง
วันที่สร้าง: 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549 : 1) การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำมาซึ่งการสร้างองค์ความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านได้ปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิตย์ เป็นกิจกรรมประจำวัน ที่มีความต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่านและสามารถแสวงหาความรู้จากการอ่านด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนบันทึกจาการอ่านตามระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927