ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จังหวัด: ชัยภูมิ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

ผู้จัดทำ: นางสาวสุพัตรา พรมสาขา
วันที่สร้าง: 9 เมษายน พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา พรมสาขา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์เด็กมีบุคลากรทั้งหมด ๘ คน ครูผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ผู้ดูแลเด็ก ๓ คน แม่บ้าน ๒ คน และนักการภารโรง ๑ คน จำนวนนักเรียน ๙๒ คน แบ่งเป็นห้องเรียน ๔ ห้องเรียน ดังนี้ ห้องไพลิน ห้องบุษราคัม ห้องเพทาย และห้องมรกต โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์และคณะผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์เด็กกับชุมชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการศูนย์ฯ คณะผู้ปกครอง คณะครูบุคลากรของศูนย์เด็กและฝ่ายอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นให้มีส่วนร่วมและหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน โครงการนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ การจับฉลากรางวัลพิเศษ การเล่นเกมต่าง ๆ ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกในการลุ้นจับฉลากของขวัญ


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927