บัณฑิตน้อย
จังหวัด: อุบลราชธานี สร้างโดย: โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์

ผู้จัดทำ: นางสาวนุชจรี บุญขจร
วันที่สร้าง: 23 เมษายน พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย แก่เด็กนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 จำนวน 25 คนโดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับความสุขและความอบอุ่นจากการร่วมกิจกรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถูกต้องและเหมาะสม


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927