โครงการเยี่ยมบ้านอนุบาลน้องหนู
จังหวัด: กาญจนบุรี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกหลังนอก สังกัดเทศบาลตำบลหนองลาน

ผู้จัดทำ: นางสงวน ดาปาน นักศึกษารุ่น 6/2 (10ภาคเรียน) รหัส 541131321060
วันที่สร้าง: 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกหลังนอก มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนั้นครูจึงเห็นความสำคัญของการเยี่ยมบ้านเด็กจึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านอนุบาลน้องหนูขึ้น เพื่อให้ครูได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเป็นจริงของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆเช่น การกิน การพักผ่อน การแสดงออก กิริยา มารยาท และการเล่นกับกลุ่มเพื่อนด้วย ความต้องการด้านการพัฒนาเชิงสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่ใคร่ให้เด็กปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความเช้าใจอันดีและหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างบ้าน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/โรงเรียน ครูจึงจัดทำโครงการเยี่ยมบ้านอนุบาลน้องหนูขึ้นเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้เด็กได้ดีขึ้นและนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมเด็กได้เป็นอย่างดี


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927