วันภาไทย
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงศ์ประศาสน์

ผู้จัดทำ: นางมานิตย์ เห็นทั่วและนางสาวพรพรรณ ฐานสันโดษ
วันที่สร้าง: 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงศ์ประศาสน์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทำกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากการพัฒนาภาษาไทย เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสื่อต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษามีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านการฟัง ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นและที่สำคัญให้รู้จักอนุรักษ์มรดกทางภาษาอันล้ำค่ายิ่ง เช่น การเล่านิทานและการระบายสีตามรูปภาพ การเล่านิทานเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการสอนเด็กเล็กๆ นิทานจะให้คุณค่าแก่เด็กมากมาย นิทานคือ สิ่งที่ให้ความสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก เนื้อเรื่องของนิทานที่นำมาเล่านั้นต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กและความสนใจของเด็ก นิทานสำหรับเด็กควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความพฤติกรรมที่ดีงามเป้นการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ คุณค่าของการเล่านิทานและการระบายสีตามรูปภาพ 1.สนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก 2.ผ่อนคลายความคับข้องใจของเด็ก 3.ทำให้เด้กมีสมาธิในการฟัง ทำให้ช่วงความสนใจมีมากขึ้น 4.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม 5.ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 6.ส่งเสริมความกล้าพูดกล้าแสดงออกเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 7.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927