กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
จังหวัด: สุพรรณบุรี สร้างโดย: น.ส.อาภัสรา บุญทัศน์

ผู้จัดทำ: น.ส.อาภัสรา บุญทัศน์
วันที่สร้าง: 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกใช้อวัยวะต่างๆ ให้เกิดความคล่องแคล่วและสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของใยประสาทที่สามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง ในการจัดกิจกรรมศิลปะควรคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแต่ละวัยให้เหมาะสม เช่น เด็กเล็ก กิจกรรมที่ควรเน้นคือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ครูอาจให้เด็กฉีกกระดาษหรือการตัดกระดาษควรคัดเลือกกรรไกรที่ขนาดพอเหมาะสำหรับมือเด็ก ปลายกรรไกรไม่ควรมีความแหลมคม ขณะที่เด็กได้ทำกิจกรรม ครูควรพูดคุยซักถามหรือให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เมื่อทำกิจกรรมสำเร็จครูควรให้เด็กได้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยการบอกเล่าแรงบันดาลในการสร้างงาน กระบวนการทำงาน การแก้ปัญหาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันละกัน การพูดคุยในทุกขั้นตอนจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ การเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ความกล้าในการแสดงออก


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927