การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จังหวัด: ชัยภูมิ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120

ผู้จัดทำ: นางสถิตย์ สันติชัยรัตน์
วันที่สร้าง: 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับการจ้ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและในขณะเดียวกันก็มีการจัดกการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม ได้เหมาะสมกับเด็กไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม - เคลื่อนไหวและจังหวะ - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ - กิจกรรมสร้างสรรค์ - กิจกรรมเสรีกลางแจ้ง - กิจกรรมเกมการศึกษา ล้วนแต่พัฒนาเด็กไม่ว่าจะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล้กได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับเด็กกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้ - กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางคณะผู้บรหารและครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นโดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ให้ความสำคัญของคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กของเรา ในแต่ละห้องต้องมีตัวแทนผูปกครองที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมหรือนักปราชณ์ ได้ทำสื่การเรียนการสอนโดยหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำสื่อ เช่น การทำม้าก้านกล้วยให้เด็กได้ดูและเล่นกันอย่างสนุกสนาน เพราะเด็กทุกวันนี้มีสื่อทางอินเตอร์เนต ทีวี และนวัตกรรมสมัยใหม่ อีกทั้งสื่อทุกวันนี้มีทั้งคุณและโทษผูปกครองต้องคอยดูแลและแนะนำอย่างไกล้ชิด - กิจกรรมการทำบุญตักบาตร กิจกรรมการทอดเทียนที่วัดไกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมคูณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ครูผู้ดูแลเด็กได้นำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปร่วมในกิจกรรมแต่ละตรั้งของทุก ๆ ปี เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้มีจิตสำนึกตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว เป็นคนดีของชุมชน และเป็นพลเมืองที่ดีชองชาติบ้านเมืองต่อไป


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927