บ้าน วัด โรงเรียน สะอาดด้วยมือเรา
จังหวัด: ชัยภูมิ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อม

ผู้จัดทำ: นางสาวอภิวดี ฝอดสูงเนิน
วันที่สร้าง: 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นความเจริญทางด้านวัตถุที่นับวันจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในเขตเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ส่งผลกระทบต่อปัญหาการกำจัดขยะซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุทั้งหมดมาจากจำนวนประชากรในเขตเทศบาลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านจำนวนขยะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และการทิ้งขยะไม่ถูกที่ มีการทิ้งขยะตามถนนหนทาง อีกทั้งจำนวนขยะล้นจัดเก็บไม่ทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อมจึงมีแนวคิดในการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในการทิ้ง และการเก็บขยะให้ถูกที่แก่เด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อม โดยมีการกำหนดการรณรงค์การเก็บขยะในชุมชน ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เพื่อให้เด็กๆได้ รู้จักวิธีการเก็บขยะ และวิธีทิ้งขยะให้ถูกที่ การทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน ภายในวัด และภายในโรงเรียน จากการตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อมจึงจัดทำโครงการ “ บ้าน วัด โรงเรียน สะอาดด้วยมือเรา” ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อม ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาด


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927