โครงงาน"ไข่เจียว"
จังหวัด: ศรีสะเกษ สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะดอบ

ผู้จัดทำ: นางสมใจ แสงสกุล
วันที่สร้าง: 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะดอบได้จัดทำโครงงาน “เรื่องไข่เจียว” เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นมาตามความสนใจของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะครูได้ให้เด็กๆเป็นคนเลือกหัวข้อที่ตัวเองอยากจะเรียนมากที่สุดและยังเป็นโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนให้ได้ลงทำและปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ทดลอง โครงงานไข่เจียวเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองและสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ก่อนจะเริ่มต้นโครงงาน ครูพาเด็กเด็กๆไปดูที่อยู่อาศัยของไก่และไข่ไก่ ว่าที่อยู่อาศัยของไก่และไข่เป็นอย่างไร(แหล่งเรียนรู้เล้าไก่ข้างๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้นำไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ มาให้คุณครูที่โรงเรียน คนละ 1 ฟอง จากนั้นคุณครูก็พาเด็กๆ สนทนาเกี่ยวกับไข่ไก่ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร โดยทางคุณครูได้ใช้อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น เช่น เตาถ่าน กระทะ ถ่านสำหรับติดไฟ โดยอนุรักษ์วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตแบบดั่งเดิมของชาวบ้านของเรา ถึงเราจะไม่มีเตาแก็สหรือกระทะไฟฟ้าเราก็สามารถทำกับข้าวทานได้เพราะเด็กบางคนคนโตมาพร้อมกับความสะดวกสบายอาจจะไม่เคยเห็นวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมก็ได้ เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและได้ทานไข่เจียวที่ช่วยกันทำอย่างเอร็ดอร่อย หลังจากทานข้าวกับไข่เจียวเสร็จแล้ว ครูและเด็กร่วมกันวางแผนจัดนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานไข่เจียวโดยเชิญผู้ปกครองและบุคคลอื่นที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย ประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจาการจัดทำโครงงาน 1.เด็กๆได้เรียนรู้ชนิดของไข่ไก่ว่า 2.เด็กๆได้เรียนรู้ลักษณะของไก่และไข่ไก่ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 3.เด็กๆได้เรียนรู้ที่อยู่อาศัยของไก่และไข่ไก่ 4.เด็กๆได้เรียนรู้ประโยชน์ของไข่ไก่ 5.เด็กได้เรียนรู้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอาหารที่ทำจากไข่ว่าไข่เราสามารถมาทำเป็นอาหารอำไรได้บ้าง 6.เด็กๆมีความสนุกสนานในการทำโครงงานและสามารถนำกิจกรรมที่คุณครูพาทำนำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อไป


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927