ประดิษฐ์สื่อจากวัสดุเหลือใช้
จังหวัด: อุทัยธานี สร้างโดย: ศพด.อบต.โคกหม้อ (โรงเรียนวัดเขาน้อย)

ผู้จัดทำ: นางสาววิมลรัตน์ มหานิยม
วันที่สร้าง: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว เด็กจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน แต่สื่อการเรียนการสอนนั้นไม่จำเป็นต้องราคาแพง สามารถนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมต่างๆ การสร้างสื่อจากวัสดุเหลือใช้นอกจากช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแล้วยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ ประดิษฐ์สื่อจากวัสดุเหลือใช้ขึ้นเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไป


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927