บัณฑิตน้อย
จังหวัด: นครพนม สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน

ผู้จัดทำ: นางสาวศศิธร กลิ่นหอม
วันที่สร้าง: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด หัวหน้า ศพด. ครู ผดด.และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน สังกัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สำหรับกิจกรรมหรือโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทนได้จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น มุ่งพัฒนาให้เด็กเกิดพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้เห็นความสาคัญของการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการเรียนของบุตรหลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อเด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กจึงควรที่จะได้รับประกาศนียบัตร และคำอวยพรหรือคำสั่งสอนจากครูผู้สอน เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เด็กจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความสาเร็จต่อไปในอนาคต และกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จของเด็กเล็ก ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง ให้เด็กรักและผูกพันกับสถานศึกษา เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของเด็ก เสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน เด็กและผู้ปกครองเด็ก ให้เด็กได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต กิจกรรมบัณฑิตน้อย เป็นเสมือนกิจกรรมหลักในระดับปฐมวัย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทนจัดต่อเนื่องในทุกๆ ปี เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง การจัดเตรียมสถานที่ นับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยเฉพาะ " ซุ้ม " สวย ๆ สำหรับการถ่ายภาพ และกิจกรรมบัณฑิตน้อยนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้ช่วยเพิ่มจำนวนเด็กเล็กในระดับปฐมวัยให้เพิ่มขึ้น และในทุกๆ ปี ได้รับความร่วมมือ จากคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่ง


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927