โครงงานวิทยาศาสตร์ ปรากฏการธรรมชาติ การหักเหของแสง (มหัศจรรย์ของสายรุ้ง)
จังหวัด: อุดรธานี สร้างโดย: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงชุม

ผู้จัดทำ: นางสาวชุลีพร ไขศรี
วันที่สร้าง: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ศพด.สามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในหน่วย "ฤดูกาลหรรษา" ครูได้จัดประสบการณ์ตามแผนการเรียนและได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติ เรื่องการหักเหของแสงทำให้เกิดสายรุ้ง ซึ่งเด็กๆได้พบเห็นสายรุ้งบ่อยๆในฤดูฝนหลังฝนตกแล้วแสงแดดออกเด็กจะเห็นสายรุ้ง ดังนั้นครูจึงไขปัญหาเกี่ยวกับสายรุ้งโดยพาเด็กทำโครงงานและเด็กได้สนุกกับการเป่าฟองสบู่ และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่ง่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน - เด็กสนุกกับการเป่าและสังเกตฟองสบู่สีต่างๆ - ฟองสบู่ถ้ามีขนาดเล็กจะจับตัวกันแน่นมากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ - กรีเซอรีน 100 มิลลิกรัม - ซันไลต์ 100 มิลลิกรัม - น้ำ 400 มิลลิกรัม ขั้นตอนการทดลอง ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทดลอง เสร็จแล้วครูนำส่วนผสมทั้งสามอย่างรวมกันคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นครูอธิบายขั้นตอนการทำการทดลองโดยอธิบายการดูด และการเป่าต่างกันอย่างไรเพื่อเด็กจะได้ไม่ดูดเอาส่วนผสมเข้าปาก และให้เด็กเป๋าลูกปิงปอง และสำลี แล้วสังเกตว่าต่างกันอย่างไร -ครูให้เด็กลองเป่าฟองสบู่ในแก้ว แล้วสังเกตการเกิดฟอง ,ให้เด็กหาวิธีเป่าให้ได้ฟองลูกใหญ่ๆ ,เป่าให้ฟองเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ผลการทดลอง -การเป่าที่หลากหลาย เช่นการเป่ายาวๆ ช้าๆ หรือสั้นๆ -เมื่อนำหลอดมาเป่าในน้ำเปล่า พบว่าเกิดฟองเล็กน้อย ฟองขนาดเล็กและแตกทันที


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927