งานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
จังหวัด: กระบี่ สร้างโดย: หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคืราชันย์ร่วมกับศูนย์๓วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวดินอุดม และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดินอุดม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ร่วมกันจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กๆที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๘๐ คน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927