กิจกรรมการเจริญเติบโต
จังหวัด: สมุทรปราการ สร้างโดย: นางปรียา สานสุข ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดเปร็ง

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรม การเจริญเติบโต สัมพันธ์กับแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยต้นไม้ ระดับชั้นอนุบาล 2 สาระมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ ดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาระที่ 3 สารและ สมบัติของ สาร สาระที่ 4 แรงและ การเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มฐ 1 มฐ 2 มฐ 3 มฐ 4 มฐ 5 มฐ 6 มฐ 7 มฐ 8 มฐ 9 มฐ 10 มฐ 11 มฐ 12 มฐ 13 มฐ 14 มฐ 15   ICON วิทยาศาสตร์ปฐมวัยและ BBL สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 1. ภาชนะปลูก 2. สำลีชุบน้ำ 3. เมล็ดถั่วเขียว 4. สถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จุดประสงค์ 1. บอกปัจจัยในการเจริญ¬เติบโตของต้นไม้ได้ 2. รู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักบุ้ง 3. ทดลองปลูกผักบุ้งเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของ ต้นไม้และอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของต้นผักบุง 4. คาดคะเนการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง 5. ลงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของต้นผักบุ้ง และเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของต้นผักบุ้ง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 1. การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต สำรวจและ เปรียบเทียบ 2. การคาดคะเนและการทดลอง 3. การลงความเห็นจากข้อค้นพบ 4. การบันทึกข้อมูล


Menu ข่าว
เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927