กิจกรรมการเจริญเติบโต
จังหวัด: สมุทรปราการ สร้างโดย: นางปรียา สานสุข ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดเปร็ง

ผู้จัดทำ: -
วันที่สร้าง: 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อ่าน พิมพ์หน้านี้  
เนื้อหาข่าว : ประเภทตัวชี้วัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรม การเจริญเติบโต สัมพันธ์กับแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วยต้นไม้ ระดับชั้นอนุบาล 2 สาระมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ ดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาระที่ 3 สารและ สมบัติของ สาร สาระที่ 4 แรงและ การเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มฐ 1 มฐ 2 มฐ 3 มฐ 4 มฐ 5 มฐ 6 มฐ 7 มฐ 8 มฐ 9 มฐ 10 มฐ 11 มฐ 12 มฐ 13 มฐ 14 มฐ 15   ICON วิทยาศาสตร์ปฐมวัยและ BBL สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 1. ภาชนะปลูก 2. สำลีชุบน้ำ 3. เมล็ดถั่วเขียว 4. สถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จุดประสงค์ 1. บอกปัจจัยในการเจริญ¬เติบโตของต้นไม้ได้ 2. รู้จักอุปกรณ์ในการปลูกผักบุ้ง 3. ทดลองปลูกผักบุ้งเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของ ต้นไม้และอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของต้นผักบุง 4. คาดคะเนการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง 5. ลงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของต้นผักบุ้ง และเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของต้นผักบุ้ง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 1. การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต สำรวจและ เปรียบเทียบ 2. การคาดคะเนและการทดลอง 3. การลงความเห็นจากข้อค้นพบ 4. การบันทึกข้อมูล

เหตุการณ์อื่นๆ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดที่โพสต์ล่าสุด
ติดต่อเราได้ที่ :
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. โทรศัพท์ 0-2244-5982-3
โทรสาร 0-2244-5927