โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
สร้างโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตัวอย่าง
ผู้จัดทำ นางพิมพ์วลัญช์ หนูเอียด
จังหวัด กระบี่ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านตัวอย่างจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานระหว่างวันที่ 3-28 กันยายน 2555 เป็นเวลา 20 วัน ได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเขนมาเป็นวิทยากรในการจัดโครงการ โดยนำภูมิปํญญาชาวบ้านมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแลกเปลื่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัย ครู และนักเรียน มีการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เล่านิทานพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ท่องคำคล้องจองและร้องเพลงกล่อมเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์เช่น การสานนกเขา ปลาตะเพียน ตะกร้อ นาฬิกา ประดิษฐ์จากใบมะพร้าว การพับเรือ ดอกบัวจากระดาษ และการปั้นดินนำมัน