"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปั้นครูสอนเด็กจิ๋วให้เป็นนักวิทย์ ฯ แจ๋ว
สร้างโดย โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์
ผู้จัดทำ จีรนันท์ วรกมลธรรม
จังหวัด น่าน | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        ความเป็นมาของโครงการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เกิดขึ้นโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้ศึกษาโครงการต้นแบบจากประเทศ เยอรมันนี คือ มูลนิธิ Hausder Kleinen Forscher" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป.น่าน เขต 2 เป็น 1ใน62เครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นรุ่นที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน และได้รับป้ายพระราชทานโครงการ ฯ จากสมเด็จพระเทพฯ การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนี้ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับโรงเรียน ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก ๆ อนุบาลของเรา โครงการนี้ถือเป็นการนำร่อง ที่คุณครูและเด็กทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ปีละ 2 เรื่อง 20 กิจกรรมการทดลอง โดยแต่ละกิจกรรมการทดลอง เด็ก ๆ จะได้ลงมือปฏิบัติ คิดค้นหาคำตอบ คุณครูจะใช้คำถามปลายเปิด ฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ จดบันทึกคำพูดเด็ก ให้เด็กสื่อออกมาโดยการวาดภาพหรือชิ้นงานแบบต่าง ๆ หลังจากทำการทดลองเสร็จ เด็ก ๆ สามารถเชิญชวนผู้ปกครองทำการทดลองต่อในช่วงรับกลับบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก ซึ่งมีหลักฐานทั้งภาพถ่าย-สมุดเยี่ยม บันทึกเข้าทำการทดลองของคุณครูและเด็กแต่ละห้อง กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป.น่าน เขต 2 มีดังนี้ 1.หลอดดำน้ำ 2.เนินน้ำ 3.การละลายของน้ำตาล 4.งูเต้นระบำ 5.ลูกข่างหลากสี 6.เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกและจรวด 7.หมุดลอยน้ำ 8.หมุดลอยน้ำ 9.ไหลแรงหรือค่อย 10.ไฟฟ้าสถิต 11.หลอดดำน้ำ 12.การกรองน้ำ 13.น้ำ ทราย และน้ำมัน 14.ภูเขาไฟระเบิด 15.ไฟฟ้า 16.ขวดทอนาโด 17.ตัวนำไฟฟ้า 18.การเผาไหม้ 19.การหักเหของแสง 20.การจมการลอย โครงงาน 2 โครงงาน ได้แก่ 1.หนูน้อยสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตในบริเวณโรงเรียน 2.วิธีการใช้ปี๊บดักยุงโดยไม่ใช้สารเคมี จากกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กได้รับความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่น การสังเกต การจำแนกประเภทการเรียงลำดับ การคาดคะเน และการสื่อสาร รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทำให้เด็กสนใจวัตถุและเหตุการณ์เด็กเล็กมีวิธีการเรียนรู้คล้ายนักวิทยาศาสตร์สามารถทำงานด้วยทักษะการแสวงหาความรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาการทางอารมณ์เช่นเด็กมีความรู้สึกและเจตคติที่ดี สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความสุขในการร่วมกิจกรรม