กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วย อาหารดีมีประโยชน์
สร้างโดย ศพด.มัสยิดยามาอียา อัลยากานี (รรเทศบาล ๓ บ้านยะกัง)
ผู้จัดทำ นางสาวสุวรรณา แวดือมาลอ
จังหวัด ปัตตานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        การจัดประสบการณ์และกิจกรรมโดยใช้โครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติจริง เด็กจะมีโอกาสใช้ความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดวิจารณญาณ และคิดเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ รู้จักการแก้ปัญหา เด็กมีโอกาสทดลอง พิสูจน์สิ่งที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยตนเอง เรียนรู้การวางแผนในการทำงานและประเมินผลงานได้ด้วยตนเองในลักษณะของเด็กปฐมวัย ดังนั้นทางศพด.ยามาอียาอัลยากานีโรงเรียนเทศบาล ๓ ( บ้านยะกัง ) จึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้จักการคิด การวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเด็กตามศักยภาพให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ภายใต้สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ที่เด็กๆ อาศัยอยู่ เพื่อสร้างรากฐานให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป