กิจกรรม 6 หลักเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก
ผู้จัดทำ นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง รหัสนักศึกษา 541031321048 รุ่นที่ 6/2 แผน 3
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดเทศบาลตำบลกุดจิก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 148 คน มีครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 6 คน ปรัชญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก “ เด็กเล็กเบิกบาน พัฒนาการเลิศ ประเสริฐคุณธรรม” โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการให้กับเด็ก เน้นเด็กเป็นสำคัญ กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีดังนี้ ภาพที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะต่างๆ มีการร้องเพลง ทำท่าทางประกอบเพลงต่างๆ ภาพที่ 2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติการทดลอง ให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การสนทนา ซักถามหรืออภิปราย สังเกต ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้ ภาพที่ 3 กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐุ์เศษวัสดุ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง ภาพที่ 4 กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นกิจกรรมการเล่นแต่ละประเภทสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก ภาพที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นทั้งที่บริเวณกลางแจ้งและในร่มเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ภาพที่ 6 กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน