กิจกรรม "การจัดบอร์ด 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ"
สร้างโดย นางสาวธนาภรณ์
ผู้จัดทำ พราหมบุญมี
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

         ด้วย ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย ข้าพเจ้าซึ่งมีบทบาทในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงได้จัดกิจกรรม “การจัดบอร์ด 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบอร์ดวันพ่อ ให้เด็กๆได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักตัดสินใจ มีความสามัคคีในการดำเนินงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จลุล่วง และรำลึกถึงความสำคัญของพ่อผู้ให้กำเนิดและพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดทำบอร์ดครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการจัดประสบการณ์เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น คือ ให้เด็กๆ แต่ละคนมีส่วนร่วมในการจัดทำบอร์ด ซึ่งเด็กๆ ช่วยกันตัดกระดาษ ทำดอกไม้อย่างง่ายที่ใช้ประดับตกแต่งบอร์ด โดยคุณครูช่วยสาธิตในการทำดอกไม้อย่างง่าย และให้เด็กๆ ลองลงมือทำด้วยตนเอง เด็กๆ เลือกสีกระดาษต่างๆ ที่ตนเองชอบ รวมถึงการเลือกรูปภาพที่จะนำมาติดบนบอร์ด ซึ่งรูปภาพต่างๆ ส่วนหนึ่งคุณครูนำมาให้ และเด็กๆ บางคนนำมาเองจากที่บ้าน เมื่อนำภาพมารวมกัน คุณครูให้เด็ก ๆ เป็นผู้เลือกรูปภาพที่จะนำมาจัดเป็นองค์ประกอบของบอร์ด ภาพต่างๆนั้น เป็นภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และหลักปรัชญาของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตในชนบทที่พวกเขาดำรงอยู่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนาซึ่งกันและกันระหว่างเด็ก ส่วนใหญ่จะพูดถึงพืชผักที่บ้าน ที่พ่อ แม่ ของเขาปลูกเอาไว้ หรือการประกอบอาชีพของปู่ย่า ตายาย ในการทำนาทำไร่ การประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความสนใจให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และเมื่อจัดบอร์ดเสร็จ เด็กๆ มีความชื่นชมในผลงานที่พวกเขามีส่วนร่วม รู้สึกภาคภูมิใจที่พวกเขามีส่วนช่วยกันทำชิ้นงานได้จนสำเร็จ โดยมีคุณครูคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และช่วยในการดำเนินการจัดทำบอร์ดให้ง่ายขึ้น หลักจากทำกิจกรรมเสร็จ เด็กๆ ยังช่วยกันในการจัดเก็บอุปกรณ์ จัดเก็บวัสดุที่เหลือใช้ และช่วยกันเก็บกวาดขยะและเศษกระดาษต่างๆ โดยคุณครูคอยให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมคุณนิสัยด้านการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย และการมีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเมื่อเข้าสู่การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน คุณครูใช้บอร์ดดังกล่าวเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้คือ (1) เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2) เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม (3) เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ (4) เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และเสริมให้เด็กๆ รู้จักดอกไม้ประจำวันพ่อ คือ ดอกพุทธรักษา สีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว และไม่ลืมที่จะเน้นย้ำให้เด็กๆ หาโอกาสบอกรักและกราบคุณพ่อ เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อที่บ้าน และเป็นลูกที่ดีของพ่อของแผ่นดิน ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ การทำความดีทุกวัน ด้วย