ประดิษฐ์สื่อ - นวัตกรรม เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮี ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ: นางสาวกิตติยา พะวัง รหัส 541111321192 รุ่น 6/2 (7 เทอม) เลขที่ 126
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

         เนื่องจากสื่อการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยในการที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดให้เหมาะสมและครอบคลุมจุดประสงค์ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้จึงควรจะคำนึงถึงหลายสิ่ง แต่ในที่นี้จะกล่าวเน้นไปในเรื่องของสื่อการสอนใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้เรียน หรือทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มนุษย์รู้จักนำเอาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาให้เป็นสื่อการสอน