โครงการ สารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเด็กปฐมวัย
สร้างโดย
จังหวัด เลย | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        โครงการ สารรักสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง กิจกรรม ส่งแผ่นพับข่าวสาร ให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย 1. หลักการและเหตุผล เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ อยากรู้ อยากลอง ชอบเลียนแบบ ช่างจดจำ และเป็นวัยที่เริ่ม ช่วยเหลือ ตนเองได้ แต่ สุขภาพร่างกายของเด็กวัยนี้ ยังบอบบางไม่แข็งแรง ความต้านทานโรคต่ำ ซึ่งสามารถที่จะติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งเป็นวัยที่ซุกซน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย มีความมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กเติบโตมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และ จิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทาง ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ - อารมณ์ ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญา ซึ่งการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การดูเอาใจใส่สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ถูกต้อง เรื่องการดูแลรักษาเอาใจใส่ลูกให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยๆในเด็ก สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค อาการของโรค เพื่อการปฏิบัติ ดูแล เอาใจใส่บุตรหลานอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่ถูกวิธี 2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การดูเอาใจใส่สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาสุขภาพ โรคที่พบบ่อยๆในเด็ก และวิธีป้องกัน วิธี ดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับเด็กปฐมวัย 3. วิธีดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยเด็กปฐมวัยเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปกครองและชุมชน( ให้ความรู้ ในการป้องกันและ รักษา ช่วงมีโรคระบาดต่างๆ ,การดูแลสุขอนามัยเด็กปฐมวัย ) อาทิตย์ละ 1 เรื่อง เพื่อแจกทุกๆวันศุกร์