โครงงานบัวลอยไข่หวาน
สร้างโดย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

        ได้นำนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานฝึกให้ผู้เรียน ได้ทดลองสังเกต ปฎิบัติกิจกรรม และแก้ปัญญาด้วยตนเอง