โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไว้กิน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า
จังหวัด นครศรีธรรมราช | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้าได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยการปลูกผักไว้กินตามแนวพระราชชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว