โครงงาน “ขนมบัวลอย”
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง
ผู้จัดทำ นางสาวดวงกมล กลิ่นฟุ้ง
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        หลังจากเด็กๆได้จัดทำโครงงานขนมบัวลอยแล้วเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำขนมบัวลอย เด็กได้รับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีสุขอนามัยที่ดี รู้จักแบ่งปันและรู้จักการรอคอยเด็กมีสมาธิ ได้เรียนรู้ภาษา การฟัง และการสื่อสารมีความรับผิดชอบ ในการใช้อุปกรณ์ การเก็บอุปกรณ์ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ เด็กได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง