โครงการปลูกผักสวนครัว
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีีย จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้จัดทำ นางสาวศิริพร ศรีสุพรรณ์ รหัส 541111321016 รุ่น 6/2
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

        โครงการปลูกผักสวนครัว ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย มีพื้นที่ว่างตรงหลังอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คณะผู้ดูแลเด็กเห็นว่าน่าจะทำเป็นแปลงผักได้จึงได้ช่วยกันขุดดินทำเป็นแปลงผักและให้เด็กนำเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆมาจากบ้านมาปลูกที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านและเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบและยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จริงและได้รับประสบการณ์ตรงจากการปลูกผักด้วย