การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรพิมพ์
ผู้จัดทำ นางชลนิชา แทนนำ
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรพิมพ์ ตั้งอยู่หมู่ที่15 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 แรกเริ่มทำการรับนักเรียนอายุ 3-5 ขวบ จำนวน 20 คน ปัจจุบันรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ 2-5 ขวบ มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 54 คน ชาย 21 คน หญิง 33 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน ในการจัดการเรียนการสอนได้แบ่งห้องเป็นสัดส่วนเพื่อแยกเด็กตามอายุโดยมีจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการและการจัดการเรียนรู้พร้อมกันทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้คำนึงถึงธรรมชาติของพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตลอดจนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประสบการณ์วิธีการประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถนำมาบูรณาการทั้งสาระการเรียนรู้ โดยเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรพิมพ์ จะเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 กรเคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้นทดลองและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบของบูรณาการผ่านการเล่นและไม่แบ่งเป็นรายวิชา เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรพิมพ์มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยมีหลังคาบังแดดอย่างมั่นคง มีสนามหญ้าหน้าเสาธงที่กว้างขวางให้เด็กได้วิ่งออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ มีกำแพงรอบบริเวณโรงเรียน บริเวณด้านหน้ามีประตูเปิดปิดเพื่อความปลอดภัย มีห้องเรียน 2 ห้องภายในห้องมีการจัดประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อก มุมนิทาน มุมแต่งตัว มุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เด็กได้สาระความบันเทิง มีห้องธุรการ ห้องพยาบาลสำหรับเก็บเอกสารข้อมูลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับบริการให้กับชุมชนใกล้เคียง มีดรงอาหารแยกเป็นสัดส่วนมีโตะเพียงพอสำหรับเด็กมีแก้ว มีถาดหลุมมีที่แปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เด็กๆได้แปรงฟันหลังอาหารทุกวันมีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ด้านหลังติดกับอาคารเรียน เพื่อให้เด็กสะดวกในการขับถ่ายมีห้องเก็บของใช้เก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ มีโอ่งเก็บน้ำฝนสำหรับบริโภคตลอดทั้งปี น้ำใสสะอาดและมีฝาปิดมิดชิดมีเครื่องกรองน้ำให้เด็กได้รับประทานน้ำที่สะอาดปลอดภัย