โครงการเข้าวัดทุกวันพระ
สร้างโดย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
ผู้จัดทำ น.ส.กาญจนา สุกิจปาณีนิจ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

         โครงการเข้าวัดทุกวันพระ วัด บ้าน โรงเรียน ร่วมกันพาเด็กนักเรียนเข้าวัด วันพระ รับศีล ฟังธรรม โดยปฏิบัติตามโครงการลานบุญ ลานปัญญา ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อให้ เยาวชน เข้มแข็งด้วยคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นทำให้เด็กมีลักษณะนิสัยเป็นเด็กดี ที่สังคมปรารถนา วันพระที่ผ่านมา ร.ร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ได้ดำเนินโครงการเข้าวัดทุกวันพระ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดย พระมหาจำนงค์ จรณธม.โม เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด นำสวดมนต์เด็กๆ และคุณครู หลังจาก สวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้ว เจ้าอาวาสได้ให้ธรรมะแก่เด็กๆ เนื่องจาก สภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแ่ต่เด็กๆ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแต่เด็ก เยาวชน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ไม่ได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เราทุกคนสามารถที่จะนำหลัก คุณธรรม จริยธรรม นำมาใช้ในการดำรงตน หรือแก้ปัญหา ต่างๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อ ให้นักเรียนและคุณครูปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม ทุกวันพระ เพื่อก่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นทางจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวัด ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป.....