การกำจัดยุงลาย
สร้างโดย ศูนย์อบต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ผู้จัดทำ นางจิราพรรณ ผง
จังหวัด ปัตตานี  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        การใช้ทรายลาเบตเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้