เกลือไอโอดีน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า
ผู้จัดทำ นางสำราญ แสงตะวัน
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 - 5ขวบ โดยจัดกิจกรรมโครงการเกลือไอโอดีน เพื่อสนองตอบพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอก เนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารไอโอดีนเหล่านี้ ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กขาดสารไอโอดีน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า จึงได้น้อมนำพระราชดำริที่จะช่วยแก้ไขส่งเสริม สนับสนุนการใช้น้ำปลา เกลือเสริมไอโอดีนในอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย อันเนื่องมาจากสภาพปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา ทำโรงงานสับปะรด ต้องเดินทางไปทำงานแต่เช้าจึงไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานและได้ส่งบุตรหลานเข้ามาให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่าได้เป็นผู้ดูแลและส่งเสริมประสบการณ์ครบทั้งสี่ด้าน และได้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำปลา เกลือเสริมไอโอดีน อ้างถึงหนังสือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่ สธ๐๙๐๖.๐๔/๑๒๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่องขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำปลาแท้เสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในสถานศึกษา มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่าได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นย้ำเตือนถึงความสำคัญของสารไอโอดีนต่อการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยและคุณประโยชน์ของสารไอโอดีนที่มีต่อร่างกาย ได้แนะนำเผยแพร่ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในคุณประโยชน์ของสารไอโอดีน ประโยชน์ของไอโอดีนต่อร่างกายดังนี้ ๑. ช่วยในการทำงานและเจริญเติบโตของต่อมไทรอยด์และเป็นส่วนประกอบของฮอดมนไทรอกซิน ผลิตโดยต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่ควบคุมอัตราเมแทบอลิซึมของร่างกาย การทำงานของต่อมไทรอยด์มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สภาพของผม ผิวหนัง เล็บและฟันของร่างกาย การเปลี่ยนของแคโรทีนเป็นวิตามินเอ การสังเคราะห์โปรตีนโดไรโบโซมและการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้เล็ก ทั้งหมดนี้จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อการผลิตไทรอกซินเป็นไปตามปกติการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลถูกกระตุ้นโดยระดับของไทรอกซิน ๒. ช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานได้ตามปกติ ๓. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นอัตราการเผาผลาญโดยช่วยร่างกายเผาผลาญไขมันที่มาก ๔. กระตุ้นให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น ๕. เพิ่มการเคลื่อนย้ายแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสจากกระดูก ๖. ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและควบคุมการกระจายของน้ำตามอวัยวะต่างๆ ๗. กระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำนมมากขึ้น ๘. ควบคุมประสาทให้มีกำลังคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงตลอดถึงการพูด ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของต่อมไทรอยด์ อาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติ- ปลาทะเล ๑๐๐ กรัม มีสารไอโอดีนประมาณ ๕๐ ไมโครกรัม- สาหร่ายทะเล ๑๐๐ กรัม มีสารไอโอดีนประมาณ ๒๐๐ ไมโครกรัม- เกลือทะเล ๕ กรัม มีสารไอโอดีน ๑๐ – ๒๕ ไมโครกรัม สรุปภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีน- ทารกในครรภ์มีแท้ง ตายคลอด อัตราตายของแม่ในการคลอดสูง หากรอดชีวิตเมื่อโตขึ้นจะมีอาการทางประสาท ปัญญาเสื่อม ใบ้ หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ ร่างกายแคระแกรน- ทารกแรกเกิด การทำหน้าที่ของต่อมไทรอยด์ต่ำกว่าปกติแต่กำเนิดมีอัตราป่วยและตายสูง - เด็กและวัยรุ่น มีความเจริญทางสมองสติปัญญาและการเจริญเติบโตทางร่างกายช้าเป็นคนปัญญาอ่อน ซึ่งศัพท์ทางภาคเหนือเรียกว่า เอ๋อ- ผู้ใหญ่มีคอพอกและอาการแอบแฝงทำให้การทำหน้าที่ของร่างกายด้อยลง ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสมรรถภาพในการทำงาน( เหนื่อย เพลีย เซื่องซึม ตอบสนองช้า คิดช้า ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่าได้น้อมนำพระราชดำริการส่งเสริมการใช้สารไอโอดีนมาดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน โดยส่งเสริมการใช้เกลือ น้ำปลาเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในอาหารกลางวันทุกวัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเด็กนักเรียนทั่วไป