การปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างโดย บ้านนาแพง
ผู้จัดทำ นางสาวไผ่ศรีทอง พิมสุคะ
จังหวัด ร้อยเอ็ด | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        เรื่อง การปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันนี้ผักที่ปลอดสารพิษหาได้ยากมาก เพราะส่วนมากผู้ผลิตจะใช้สารเคมีในการปลูกผักจำนวนมากเพื่อที่จะเร่งผลผลิตให้ทัน ซึ่งจะมีผลเสียถึงผู้บริโภคในเรื่องของการทำลายสุขภาพ ฉะนั้นจึงได้จัดโครงการการปลูกผักสวนครัวแบบเศษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จักการปลูกผักไว้กินเอง ซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารพิษ และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง เด็กก็จะชอบกินผักเพราะว่าเป็นผลผลิตที่เด็กได้ลงมือปลูกเอง และการปลูกผักไว้รับประทานเองในครอบครัวก็เช่นกัน เพื่อให้พืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน ทำให้ได้รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายและช่วยลดภาวะค่าครองชีพ ในทางของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ยึดหลักการพึ่งตนเองการเกษตรดั้งเดิมของไทยมาแต่โบราณ