โครงการสวนสมุนไพรน่ารู้
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์
ผู้จัดทำ นางสาวกมลทิพย์ สุทธเขต
จังหวัด น่าน | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        สมุนไพร หมายถึง คำว่า สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นยาเท่านั้น ลักษณะพืชสมุนไพร นั้นตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมายซึ่ง เชื่อกันอีกด้วยว่า ต้นพืชต่างๆ ก็เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้น พืชสมุนไพรถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กที่เด็กพบเห็นได้ตามบ้านทั่วไป เราสามารถนำพืช สมุนไพรต่างมาปลูกรวมไว้ในบริเวณสถานศึกษา เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการสวนสมุนไพรน่ารู้ขึ้นโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสวน สมุนไพรร่วมกัน ส่งเสริมให้เด็กเด็กทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นอกจากนี้เด็กยังเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทยอีกด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี