โครงการปลูกป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคึม
ผู้จัดทำ นางสาวพนิดา แลดไธสง
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากพระราชเสาวนีย์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พระราชทานความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ทรงเน้นความสำคัญของป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติ ซึ่งพระองค์ได้ยึดถือตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ ให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ด้วยแนวทางผสมผสาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฟื้นฟูสภาพป่าไม้จำเป็นต้องให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและสภาพทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ดิน น้ำ และการที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วย   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายความจงรักภักดี  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ครูผู้ดูแลเด็ก คนในชุมชน ผู้ปกครองและเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคึม ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา     80 พรรษาขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ป่าเกิด ความ   ชุ่มชื้น  ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำในฤดูฝน และทำให้มีเพิ่มน้ำในฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรใช้ประโยชน์ป่าไม้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้านหนึ่ง และยังเป็นการปลุกฝังให้เด็กและคนในชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นคุณประโยชน์ของต้นไม้และป่าที่มีอิกหลายอย่าง เช่น ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อฝนตกน้ำฝนบางส่วนจะถูกต้นไม้ในป่าดูดซับไว้ แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง สามารถลดการพังทลายของดินได้ ลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ำท่วม เนื่องจากต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน้ำบนผิวหน้าดิน และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ป่าไม้สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำลายป่าถือว่าเป็นการทำลายผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ป่าไม้เมื่อถูกทำลายลงแล้วยากที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของเราเองและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม โปรดช่วยดูแลรักษาป่าเพื่อให้ป่านั้นๆ มีอยู่และเอื้ออำนวยประโยชน์ตลอดไป