กิจกรรมพี่สอนน้องอ่านคล่องภาษาไทย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าถล่ม
ผู้จัดทำ นางสาวสำราญ เอมโอษฐ์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        กิจกรรมพี่สอนน้องอ่านคล่องภาษาไทย การดำเนินงาน เน้นครูนักเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนร่วมกับนักเรียน จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน จัดหาหนังสือนิทานที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ หรือให้ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เด็กนักเรียนเลือกอ่านได้อย่างหลากหลายและเพียงพอ จัดกิจกรรการเรียนการสอนที่เน้นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเช่นสัปดาห์ห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมตอบคำถามจากการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งเสริมการอ่านนอกห้องเรียน กิจกรรมการอ่านนำไปสู่ทักษะการเขียนเกี่ยวกับวันสำคัญและเทศการท้องถิ่น การอ่านทำนองเสนาะ การเรียงความ ย่อความ บทร้อยกรอง คัดลายมือ จัดนิทัศการ ปรับปรุงบรรยากาศในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพี่สอนน้องโดยการที่ให้พี่ๆเล่านิทานให้น้องฟังและสอนน้องให้อ่านนิทานโดยกิจกรรมจะจัดในเวลาว่างและก่อนเด็กนอน นิทานคืออะไร ทำไมเด็กจึงชอบนิทาน เวลาที่บอกเด็กๆว่าจะเล่านิทานให้ฟัง เด็กจะดีใจมาก และรู้สึกตื่นเต้นไปกับเรื่องที่ฟัง ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนิทานคือเรื่องเล่าที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสั่งสอนอย่างสนุกและไม่ให้เด็กรู้สึกว่าถูกสอน ซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์ของนิทานได้ดังนี้ 1. นิทานช่วยเสริมปัญญาเด็กในขณะที่เล่านิทานบรรยากาศขณะเล่านิทานที่เกิดขึ้นเป็นบรรยากาศแหความสุขของทุกคน เป็นบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น สร้างความผูกพันมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะเสริมปัญญาเด็กได้อย่าดี 2.นิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต นิทานช่วยให้เด็กเป็นเด็กกล้าถาม เด็กจะมีความมั่นใจ ฉลาด แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์ ด้วย 3. นิทานทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็ว การเล่านิทานเปรียบเสมือนการสอนภาษาไปในตัว เด็กจะได้ยินได้ฟังรูปประโยค การใช้ภาษา ทำให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนั้นๆ 4. นิทานทำให้เด็กจับประเด็นเก่ง วิเคราะห์เก่ง การเล่านิทานให้เด็กฟัง เล่าซ้ำๆเด็กจะจำได้ทั้งเรื่อง เด็กจะมองภาพรวมของเรื่อง ทำให้เด็กรู้จักจับประเด็น ย่อความเป็น รู้จักมองสรรพสิ่งเป็นระบบ เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 5. นิทานสร้างให้เด็กมีจินตนาการ ในขณะที่พ่อแม่เล่านิทานนั้น น้ำเสียงที่เล่าเรื่องนั้นจะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพ จินตนาการยิ่งใหญ่กว่าความรู้ จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกของเรานี้ การเล่านิทานบ่อยๆ มากๆเรื่องจึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับการรับรู้ถึงความใหม่ที่ลูกยังไม่เคยรู้มาก่อน 6. นิทานช่วยสร้างคุณธรรมแก่เด็กได้ง่าย นิทานแต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิต หรือข้อคิดต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้รับฟังได้ตระหนักรับรู้ คุณธรรมทั้งหลายที่ลูกได้ฟังตั้งแต่ปฐมวัยจะจำฝังแน่นอยู่ในตัวเด็กและนำไปใช้ในวัยรุ่น 7. นิทานช่วยสร้างสมาธิให้เด็กช่วงของการเล่านิทาน เด็กมักจะฟังนิทานอย่างใจจดใจจ่อ ยิ่งเล่านิทานที่เหมาะกับของเด็ก เด็กจะเข้าใจและอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และนี่เป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กอีกวิธีหนึ่ง 8. นิทานช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อเด็กๆชอบฟังนิทาน ก็จะหาวิธีปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ฟังนิทานบ่อยๆ โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กมีวิธีการพัฒนาปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 9. นิทานช่วยสร้างเด็กให้มีนิสัยรักการอ่า การเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้เด็กฟังบ่อยๆ จะเป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ของเด็กทุกมิติ เด็กจะเป็นคนรักการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือได้ไว มีสมาธิ นอกจากนี้ในด้านการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ต่างนิยมใช้นิทานเป็นตัวเชื่อมบทเรียนด้วยกันทั้งสิ้น เพราะนิทานสามารถเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ เด็กจะมองเห็นและจดจำได้ง่ายขึ้น