ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างโดย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

        นักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสื่่อภูมิปัญญาท้องถิ่น